Polityka Prywatności

Polityka prywatności NASZE ZOBOWIĄZANIA

Zaufanie naszych klientów jest dla nas niezmiernie ważne, dlatego z dużym zaangażowaniem podchodzimy do powierzonych nam danych naszych użytkowników i klientów. Zależy nam również na tym, aby jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Niniejsza Polityka Prywatności rzetelnie i przejrzyście określa zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przechowywania danych osobowych pozyskanych od naszych klientów oraz określa działania podejmowane przez nas dla ich ochrony.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem o ochronie danych osobowych, zapewniającym ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane są gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w zakresie do nich adekwatnym (ograniczonym do tego, co niezbędne) oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane do realizacji celów, do których konkretnie zostały pobrane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie jako „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi jest: Net-Serwis Wojciech Pruski z siedzibą w Kobysewie, ul. Boczna 5B, kod pocztowy: 83-304, NIP 5891039732, Regon 220092635.

Administrator danych jest jednocześnie operatorem Strony Internetowej i Sprzedawcą.

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące sposoby kontaktu:

yaml
za pomocą poczty elektronicznej: ochronadanych@nserwis.com
pisemnie na adres: Ul. Boczna 5B, 83-304 Kobysewo

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy. Osoby te zostały przeszkolone przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się danymi naszych użytkowników i klientów w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami.

Dane mogą być jednak przekazywane niektórym podmiotom zewnętrznym, niezbędnym do świadczenia przez nas usług. Takimi odbiorcami danych są:

java
podmioty realizujące usługi wysyłkowe,
podmioty obsługujące płatności online,
inni zaufani dostawcy usług, z którymi współpraca jest niezbędna do prowadzenia działalności: biuro rachunkowe (usługi księgowe), agencje prowadzące ukierunkowane kampanie reklamowe, dostawcy usług IT,
dostawcy narzędzi analitycznych, takie jak Google Analytics, które pomagają nam w analizowaniu i doskonaleniu naszej strony internetowej.

POBIERANE DANE

Podczas korzystania ze Strony Internetowej, w zależności od wybranych przez Ciebie opcji, zbierane są dane podane dobrowolnie w formularzach, takie jak:

arduino
adres e-mail, które podajesz podczas składania zamówienia lub subskrypcji newslettera,
dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, podane podczas składania zamówienia lub rejestrowania się na stronie,
informacje zapisywane za pomocą technologii służących do śledzenia Twojej aktywności na naszej Stronie Internetowej, takie jak informacje zawarte w plikach cookies, adresy IP, rodzaj przeglądarki itp.

Wszystkie powyższe dane podawane są dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji przez nas usług (zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenia newslettera, udzielenia odpowiedzi na zapytanie) lub w celach marketingowych (np. wysłania newslettera na Twój adres e-mail po wyrażeniu na to zgody).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Twoje dane są zbierane w celu:

vbnet
realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Strony Internetowej,
realizacji umów sprzedaży zawieranych poprzez naszą stronę,
udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail,
przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to zgody.

W związku z tym, że zakres przetwarzania danych jest ściśle związany z realizacją określonych celów, w zależności od podstawy prawnej, której możemy użyć (wyrażona przez Ciebie zgoda, niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, nasz prawnie uzasadniony interes), możemy wykorzystać Twoje dane w różnych zakresach.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

java
jeżeli dane są zbierane w celu wykonania umowy – podstawą prawną jest zawarcie umowy, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – podstawą prawną jest tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. marketing własnych produktów lub usług,
jeżeli przetwarzanie jest wymagane do celów wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą prawną jest przepis prawa, który nakłada na Administratora obowiązek przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. przechowywanie dokumentów księgowych,
jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraża poprzez działanie zgodne z oświadczeniem woli, np. zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zgody na przetwarzanie danych.

Okres przechowywania danych

Okres, przez który Twoje dane będą przetwarzane, zależy od celu, w jakim zostały zebrane:

arduino
w celu realizacji umów – do czasu wykonania umowy i ewentualnych roszczeń z niej wynikających,
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zaprzestania istnienia takiego prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

bash
prawo dostępu do danych osobowych – możesz zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz informacje na temat celu, zakresu, okresu przetwarzania danych, odbiorców danych oraz przysługujących Ci praw,
prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – w określonych sytuacjach możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeśli nie są one już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, lub jeśli cofniesz zgodę na ich przetwarzanie,
prawo do ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych,
prawo do przenoszenia danych – możesz otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś nam na podstawie zawartej z nami umowy lub które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu – w określonych sytuacjach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym kontakt@nserwis.com Na Twoje zgłoszenie odpowiemy w terminie 30 dni. Odpowiedź będzie zawsze udzielona na piśmie, chyba że wnioskodawca zaznaczy inny sposób.

Miejsce przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane na terenie Polski. W określonych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. Wówczas dbamy o to, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodny z przepisami prawa.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać aktualizacji. Prosimy śledzić datę aktualizacji podaną na początku Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności, na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach wraz z datą ich dokonania.

KONTAKT

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw w zakresie ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@nserwis.com.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz politykę w zakresie plików cookies znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania na temat polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.

Dziękujemy za wybór naszej firmy!